Neem contact op via: +31 (0)20 823 31 99

PMO verplicht?

Is een PMO verplicht?

Een preventief medisch onderzoek (PMO) kan van grote waarde zijn voor werkgevers en werknemers. Het kan helpen bij het identificeren van gezondheidsproblemen en het verbeteren van de werkomstandigheden, wat kan leiden tot een hogere werknemersbetrokkenheid en productiviteit. Echter, veel werkgevers zijn niet op de hoogte van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot PMO's. In dit artikel zullen we deze verplichtingen nader bekijken en bespreken hoe werkgevers aan deze verplichtingen kunnen voldoen.

Do's en don't medewekersonderzoek

Is een PMO verplicht voor de werkgever?

Ja, een PMO is verplicht. In Nederland zijn werkgevers verplicht om medewerkers een PMO aan te bieden. In artikel 18 van de ARBO-wet staat hieronder het volgende:

“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Hoe vaak en in welke vorm het verplichte PMO moet worden aangeboden is dus niet vastgelegd in de ARBO-wet. Medewerkers zelf zijn niet verplicht om deel te nemen; deelname is altijd vrijwillig.

Aan een welke wettelijke verplichtingen moet een PMO voldoen?

Ook bij de uitvoering van een PMO heb je te maken met verschillende wetten en regels van toepassing op PMO's. Zo heb je te maken met;

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • de Wet op de Medische Keuringen (WMK) e
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verplichtingen vanuit de Arbowet.

Een preventief medisch onderzoek (PMO) voor werkgevers moet ook voldoen aan de regels en voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit betekent dat het PMO:

 • Onderdeel moet zijn van het arbobeleid: de werkgever moet het PMO opnemen in het arbobeleid en een preventief gezondheidsbeleid voeren.
 • Gericht moet zijn op preventie: het PMO moet gericht zijn op het voorkomen van gezondheidsproblemen en arbeidsgerelateerde ziekten en klachten.
 • Moet worden uitgevoerd met toestemming van de werknemer: de werknemer moet schriftelijk toestemming geven voor deelname aan het PMO.
 • Moet leiden tot een advies aan de werkgever: de resultaten van het PMO moeten worden gebruikt om een advies te geven aan de werkgever over mogelijke aanpassingen in het werk of de werkomgeving om de gezondheid van werknemers te bevorderen.
 • Moet periodiek worden herhaald: het PMO onderzoek moet regelmatig worden herhaald om de gezondheid van werknemers te blijven monitoren en preventief te handelen waar nodig. De frequentie van het PMO kan variëren afhankelijk van de risico's in de werkomgeving en de gezondheid van werknemers.

Verplichtingen vanuit de WMK

Een preventief medisch onderzoek (PMO) voor werkgevers moet voldoen aan de regels en voorschriften van de Wet op de Medische Keuringen (WMK). Dit betekent dat het PMO:

 • Vrijwillig moet zijn: werknemers mogen niet worden verplicht om deel te nemen aan het PMO.
 • Relevant moet zijn: de medische tests en metingen die tijdens het PMO worden uitgevoerd, moeten relevant zijn voor het werk dat de werknemer uitvoert.
 • Betrouwbaar en valide moet zijn: de tests en metingen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn.
 • De privacy van werknemers moet respecteren: de gegevens van werknemers moeten vertrouwelijk worden behandeld en alleen toegankelijk zijn voor de werknemer en geanonimiseerd zijn wanneer gedeeld met werkgever.
 • Een heldere rapportage moet hebben: de resultaten van het PMO moeten op een begrijpelijke en transparante manier worden gerapporteerd aan de werknemer en de werkgever.

Wettelijke verplichtingen vanuit AVG

 • Er moet toestemming moet worden gevraagd aan de werknemer voor het verwerken van de medische gegevens, dat deze gegevens alleen worden gedeeld met medische professionals ter analyse en dat ze worden bewaard volgens de geldende privacyregels.
 • Daarnaast moeten de resultaten vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gedeeld met de werknemer en de medische professional, tenzij de werknemer toestemming geeft om de gegevens te delen met andere partijen.

De Risico inventarisatie evaluatie (RI&E) en het PMO

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) speelt een belangrijke rol binnen het preventief medisch onderzoek (PMO). De RI&E is een wettelijk verplichte inventarisatie van alle risico’s binnen een organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Door middel van een RI&E kunnen werkgevers de gezondheidsrisico's van hun werknemers identificeren en beoordelen en daarmee de inhoud van het PMO bepalen. Er is altijd sprake van een basis PMO die afhankelijk van de uitkomsten van RI&E kan worden aangevuld met extra elementen. Denk hierbij aan de aard van het werk en de werkomgeving. Werknemers die bijvoorbeeld veel achter een bureau zitten, hebben wellicht meer behoefte aan een onderzoek naar hun zithouding en mogelijke RSI-klachten. Of wellicht is er sprake van een hoge psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met de leeftijd en gezondheidsgeschiedenis van werknemers. Het is belangrijk dat het PMO aansluit bij de individuele behoeften van werknemers om zo effectief mogelijk te zijn. Een goede samenwerking tussen werkgever, werknemers en de PMO-aanbieder is daarom van groot belang bij het bepalen van de inhoud van het PMO.

 

Combineren PMO en MTO

Het is ook mogelijk om een PMO te combineren en medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), dat biedt namelijk verschillende voordelen voor werkgevers. Door beide onderzoeken te combineren krijgen werkgevers een completer beeld van de gezondheids- en welzijnsbehoeften van werknemers en kunnen ze gerichtere interventies ontwikkelen om deze behoeften aan te pakken. Bovendien kan een combinatie van PMO en MTO leiden tot kostenbesparingen omdat beide onderzoeken efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende manieren waarop werkgevers PMO en MTO kunnen combineren. Een mogelijke manier is om beide onderzoeken tegelijkertijd uit te voeren en te integreren in een duurzame inzetbaarheid programma.

In conclusie, is het van groot belang dat werkgevers zich bewust zijn van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het Preventief Medisch Onderzoek. Het uitvoeren van een PMO is verplicht en kan niet alleen bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, maar ook aan het verminderen van de psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast moeten werkgevers rekening houden met regels en voorschriften vanuit de Arbowet, de WMK en de AVG tijdens het uitvoeren van een PMO. Met Everybody Frank voldoet jouw PMO direct aan alle eisen en verplichting, wel zo makkelijk.

Everybody Frank in actie zien?

Vraag nu een vrijblijvende demo aan!